Algemene voorwaarden

Wijts & Ten Brink Notarissen

Notariskantoor Wijts & Ten Brink B.V., onder meer handelend onder de naam Wijts & Ten Brink Notarissen, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd aan de Spruitenbosstraat 19, 2012 LJ Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56631553.

 

Toepassing

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen: "de opdrachtgever") verstrekken aan Wijts & Ten Brink Notarissen en zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van bovenbedoelde besloten vennootschap alsmede van de bestuurders van die vennoten, de afzonderlijke leden van het kantoor, dan wel hun bestuurders, de notarissen, hun waarnemers, de kandidaat-notarissen, de overige werknemers van het kantoor en al de overige personen die bij, voor of namens Wijts & Ten Brink Notarissen werkzaam zijn (tezamen en afzonderlijk hierna aangeduid als ‘het kantoor').

2.    Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de notaris, worden hiermee bedoeld de aan het kantoor verbonden notarissen.

Toepasselijk recht, Geschillenregelingen

1.    Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

2.    Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

 

Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt. 

 

Aansprakelijkheid notaris

1.    De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een  beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico.

       Iedere aansprakelijkheid, ongeacht het feit dat tot die aansprakelijkheid aanleiding is en ongeacht de aard van de schade, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de notaris(sen) gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten.  In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

2.    De hierboven omschreven aansprakelijkheidsbeperking heeft uitdrukkelijk mede betrekking op het geval het kantoor en / of de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

3.    Voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het ten onrechte weigeren van haar dienst.

4.    Personen werkzaam voor het kantoor, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

5.    Wijts & Ten Brink Notarissen draagt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor het beheer of de juistheid van per post of per e-mail toegezonden of via het klantenportaal gúploade (onderhandse) stukken. Indien opdrachtgever wenst dat Wijts & Ten Brink Notarissen deze stukken beoordeelt, dient daarvoor expliciet en nadrukkelijk opdracht te worden gegeven.

6.    Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Wijts & Ten Brink Notarissen binnen twee maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

6.    De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

      

Opdracht

1.    Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.

       Indien aan het kantoor een opdracht is verleend met het oog op de persoon van een bepaalde medewerker, dan is die medewerker niet gehouden de desbetreffende werkzaamheden zelf te verrichten, maar mag deze door het kantoor worden uitgevoerd.

2.    De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke het kantoor naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het kantoor ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3     Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

4.    Het in ontvangst nemen van een door/namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

       Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Wijts & Ten Brink Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

5.    De met Wijts & Ten Brink Notarissen in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

6.    Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

 

Honorarium & Derdengelden

1.    Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief.

2.    Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is de notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 1 bepaald.

3.    Als een opdracht wordt verleend door meerdere (rechts-)personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris. Indien de opdracht wordt verstrekt door een rechtspersoon is opdrachtgevende vertegenwoordiger van die rechtspersoon mede hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de declaratie van de notaris.

4.    Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling te verlangen van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting, hetzij bij aanvaarding van de opdracht, hetzij tijdens de uitvoering van de opdracht, hetzij na uitvoering van de opdracht.

5.    Bij voortdurende opdrachten, zoals het afwikkelen van een nalatenschap, is het kantoor bevoegd op maandbasis achteraf te declareren terzake van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

6.    Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, heeft het kantoor het recht voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van bestede uren te declareren.

7.    De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.    Betaling van declaraties die betrekking hebben op levering, verdeling of verhypothekeren van registergoederen dient te geschieden ter gelegenheid van het passeren van de desbetreffende notariële akte. Overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

9.    Bij gebreke van betaling van gefactureerd declaraties is Wijts & Ten Brink Notarissen, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

10.   Over gelden die aan het kantoor zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een rente vergoed onder aftrek van beheer- en administratiekosten van beheer en alleen indien die periode langer dan vijf werkdagen beslaat.

       Mocht over deze gelden door het kantoor een rente of kosten zijn verschuldigd, dan zullen deze (negatieve rente en/of kosten) aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard worden doorberekend terwijl bovendien beheer- en administratiekosten van beheer zullen worden berekend, al dan niet middels een forfaitair bedrag.

       Ingeval een waarborgsom ter uitvoering van de verplichtingen van een koopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed wordt gestort, dan kan er in plaats van en ter voorkoming van vorenbedoelde beheer- en administratiekosten van beheer een forfaitair tarief voor de bewaring van de waarborgsom berekend.

11.   Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

12.   Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën, bewaarkosten van de akte) kan een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

 

Voorlichting over financiële gevolgen

1.    De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling, uitsluitend voorzover het betreft zijn honorarium alsmede de kosten en verschotten die behoren bij de door de notaris op te maken akte danwel te leveren dienst.

2.    De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

3.    De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

 

Wet WWFT

Op het meerendeel van de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

-      in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

-      zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

 

 

Haarlem, 1 mei 2020

 

Gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.